Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W RAMACH PLATFORMY SWIATPRACY.PL


§ 1.

DEFINICJE


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego: 


1. Aplikowanie na Ogłoszenie – usługa dedykowana Kandydatowi umożliwiająca mu nawiązanie interakcji z Pracodawcą w związku z Ogłoszeniem, w sposób określony w załączniku nr 1 do Regulaminu;

2. Dodatki do Ogłoszeń – usługa wyświetlania przez Usługodawcę Ogłoszeń Pracodawcy w sposób określony w załączniku nr 1 do Regulaminu;

3. Formularz dodaj ofertę pracy – udostępniony przez Usługodawcę formularz umożliwiający złożenie przez Pracodawcę Zamówienia Ogłoszenia;

4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Usługobiorcę podczas tworzenia Konta. Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Usługodawca może udostępnić Usługobiorcy możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Platformy. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca rekomenduje Usługobiorcom używanie tzw. mocnego Hasła, zawierającego co najmniej 8 znaków, w tym małą literę, dużą literę, liczbę lub znak specjalny; 

5. Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), która korzysta z Usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy w celu zapoznawania się z Ogłoszeniami i Aplikowania na Ogłoszenia oraz która nie jest Pracodawcą;

6. Konto – przestrzeń serwisowa Platformy udostępniana Usługobiorcy w ramach Platformy, na potrzeby korzystania z Platformy, w tym w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Usługobiorca loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Platformy; 

7. Login – adres e-mail Usługobiorcy podany w formularzu rejestracji na etapie zakładania Konta, identyfikujący Usługobiorcę podczas korzystania z Platformy. Login Usługobiorcy ma charakter unikalny; 

8. Newsletter – usługa dostarczania przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowej dotyczącej w szczególności Platformy lub Usług, określona w załączniku nr 1 do Regulaminu;

9. Ogłoszenie – usługa zamieszczania na Platformie przez Usługodawcę informacji wskazanych przez Pracodawcę stanowiących zaproszenie do Aplikowania na Ogłoszenie, w sposób określony w załączniku nr 1 do Regulaminu;

10. Platforma – przestrzeń umożliwiająca Usługobiorcom korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę, dostępna za pośrednictwem witryny internetowej http://swiatpracy.pl; 

11. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Platformy oraz świadczenia Usług przez Usługodawcę. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z późn. zm.);

12. Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Usługach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Usługodawcę, kontrahentów Usługodawcy, Usługobiorców albo inną osobę korzystającą z Platformy; 

13. Umowa o Świadczenie Usług – umowa o świadczenia usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą; 

14. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, obejmujące w szczególności udostępnienie Usługobiorcy możliwości korzystania z Platformy, Aplikowania na Ogłoszenia, składania Zamówień, publikacji Ogłoszeń oraz wybór Dodatków do Ogłoszeń, które zostały wskazane w załączniku nr 1 Regulaminu. Usługodawca świadczy bezpłatne usługi dla Kandydatów oraz płatne i bezpłatne usługi na rzecz Pracodawców; 

15. Usługobiorca – Kandydat lub Pracodawca;

16. Usługodawca – Świat Pracy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00 –203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000702396, NIP: 5252729803, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro[at]swiatpracy.pl;

17. Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

18. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne  do korzystania z Platformy, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu;

19. Zamówienie – złożone przez Usługobiorcę za pośrednictwem Platformy oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do korzystania przez Usługobiorcy z odpłatnych Usług.


SEKCJA I – POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE


§ 2.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY


1. Korzystanie z Platformy oraz Usług wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca Wymagań Technicznych. 

2. Usługodawca świadczy na rzecz Pracodawcy usługi bezpłatne (w tym założenie Konta) oraz odpłatne (w tym w szczególności Ogłoszenie i Dodatki do Ogłoszenia), a Kandydatom Usługodawca oferuje usługi bezpłatne (w tym założenie Konta, Aplikowanie na Ogłoszenie).

3. Usługobiorca ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta. 

4. Przeglądanie wybranych treści oraz dodanie Ogłoszenia nie wymaga założenia Konta. 

5. Warunkiem korzystania z niektórych Usług, takich jak możliwość składania Zamówień, edytowanie Ogłoszenia czy Aplikowanie na Ogłoszenie jest założenie przez Usługobiorcę indywidualnego Konta, uzupełnienie niezbędnych danych Usługobiorcy w ramach Konta oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja Regulaminu. 

6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami obowiązującego prawa, a także zgodnie z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy i niezakłócający pracy Usługodawcy. 

7. Usługobiorca w ramach korzystania z Platformy jest również zobowiązany do powstrzymania się od podejmowania takich działań jak:

a. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy, w tym danych innych Usługobiorców; 

b. modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę; 

c. nadużywanie praw przyznanych Usługobiorcy przez Usługodawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego; 

d. zamieszczanie Treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym bez wyraźnej zgody Usługodawcy. 

8. W ramach Platformy zakazane jest umieszczanie przez Usługobiorców jakichkolwiek informacji lub Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności naruszających prawa własności przemysłowej, prawa autorskie lub dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów, w tym Usługodawcy lub innych Usługobiorców (zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym). 


§ 3.

PLATFORMA


1. Podmiotem prowadzącym Platformę jest Usługodawca. 

2. Korzystanie z Platformy nie oznacza udzielenia przez Usługodawcę Usługobiorcy jakiejkolwiek licencji do Platformy bądź Treści umieszczonych w ramach Platformy. 

3. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Platformy przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Platformy (znak towarowy), wchodzące w jej skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa. 


§ 4.

DANE OSOBOWE USŁUGOBIORCÓW


1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu właściwych przepisów jest Usługodawca, tj. spółka Świat Pracy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000702396, NIP: 5252729803, kapitał zakładowy 5.000,00 zł. 

3. Usługodawca jest uprawniony do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług, dla celów marketingowych towarów i usług własnych Usługodawcy oraz w innych celach, na które Usługobiorca wyraził odrębną zgodę.  

5. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych w ramach Platformy jest zawsze dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych oznaczonych jako niezbędne może uniemożliwić korzystanie przez Usługobiorcę z określonych Usług lub zawarcie Umowy o Świadczenie Usług. 

6. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Usługobiorca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w przypadkach i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  


§ 5.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG DLA USŁUGOBIORCÓW

UTWORZENIE KONTA USŁUGOBIORCY


1. Utworzenie indywidualnego Konta Usługobiorcy jest bezpłatne i dobrowolne (nie wiąże się dla Usługobiorcy z obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz Usługodawcy). 

2. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta, Usługobiorca dokonuje następujących czynności: 

a. zapoznanie się z Regulaminem; 

b. wypełnienie formularza rejestracyjnego (Kandydat: wskazanie Loginu i Hasła umożliwiających logowanie do Konta Kandydata, miejscowości oraz interesującego Kandydata wynagrodzenia. Pracodawca: wskazanie Loginu i Hasła umożliwiających logowanie do Konta Pracodawcy, branże firmy, NIP oraz dane teleadresowych); 

c. akceptacja Regulaminu; 

d. przesłanie przez Usługobiorcy zaakceptowanego formularza rejestracyjnego poprzez naciśnięcie przycisku ZAŁÓŻ KONTO; 

e. potwierdzenie przez Usługobiorcę adresu e-mail poprzez kliknięcie przez Usługobiorcę w link aktywacyjny wysyłany przez Usługodawcę na podany przez Usługobiorcę adres e-mail. 

3. Umowa o Świadczenie Usług dotycząca założenia Konta jest zawierana z chwilą wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługodawcy (środka komunikacji elektronicznej) oświadczenia Usługobiorcy o woli założenia Konta po kliknięciu przez Usługobiorcę w link aktywacyjny, o którym mowa w ust. 2 lit. e powyżej. 

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Usługobiorcy istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze umieszczenia treści Regulaminu zaakceptowanego przez Usługobiorcę w ramach Konta, do którego Usługobiorca ma dostęp w każdym czasie. 

5. Umowa o Świadczenie Usług dotycząca założenia Konta jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony. 

6. Założenie przez Kandydata Konta umożliwia mu skorzystanie z nieodpłatnych Usług polegających w szczególności na:

a. Aplikowaniu na Ogłoszenie; 

b. dostępie do historii aktywności;

c. Obserwowaniu ofert; 

d. odwołaniu, zmiany lub udzieleniu przez Kandydata dodatkowych zgód.

7. Założenie przez Pracodawcę Konta umożliwia mu skorzystanie z Usług polegających w szczególności na:

a. składaniu Zamówień w ramach Platformy; 

b. dostępie do historii złożonych Zamówień; 

c. odwołaniu, zmiany lub udzieleniu przez Pracodawcę dodatkowych zgód; 

d. dostępie do dokumentów udostępnionych przez Kandydatów; 

e. zarządzaniu metodami płatności. 

8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z niektórych Usług wskazanych w ust. 6 i 7 powyżej, może wymagać wprowadzenia przez Usługobiorcę dodatkowych danych niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę. 

9. W celu prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę, Usługobiorca powinien niezwłocznie aktualizować  dane (w tym dane osobowe) wprowadzone w ramach Konta. 


§ 6.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG DLA USŁUGOBIORCÓW

USŁUGA NEWSLETTERA


1. Aby rozpocząć korzystanie z Usługi dostarczania przez Usługodawcę Newslettera, Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji Konta;

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne (nie wiąże się dla Usługobiorcy z obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz Usługodawcy). 

3. Umowa o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania Newslettera jest zawierana z chwilą, o której mowa w ust. 1 powyżej, na czas nieoznaczony, w języku polskim. § 7.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG DLA USŁUGOBIORCÓW


1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie prowadzenia Konta w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług w zakresie prowadzenia Konta powoduje niezwłoczne usunięcie Konta. 

2. Usługobiorca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez: 

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Usługobiorcy;

b. złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera na adres mailowy biuro[at]swiatpracy.pl.

3. W przypadku wystąpienia ważnych powodów rozumianych jako: 

a. rażące naruszenie przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu; 

b. podjęcie przez Usługobiorcę celowych działań na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców; 

c. powzięcie przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści dostarczonej przez danego Usługobiorcę lub związanej z nimi działalności danego Usługobiorcy; 

d. brak uiszczenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez Usługodawcę Usług w terminie wskazanym przez Usługodawcę;

Usługodawca wyśle do Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji jako Login wezwanie do zaprzestania naruszeń bądź usunięcia naruszenia lub wskazania okoliczności świadczących o tym, że Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności, we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 (siedem dni) pod rygorem rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług. 

4. Ważne powody, o których mowa w ust. 3 powyżej w stosunku do Kandydatów stanowią katalog zamknięty przyczyn rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług. 

5. Ważne powody, o których mowa w ust. 3 powyżej w stosunku do Pracodawców stanowią wyłącznie przykładowe okoliczności, w przypadku których ziszczenia się Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Pracodawcą. Usługobiorca może rozwiązać z Pracodawcą Umowę o Świadczenie Usług również z innych ważnych przyczyn, niewymienionych  w ust. 3 powyżej, a w przypadku szczególnie rażących naruszeń może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. 

6. W przypadku, gdy w okresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Pracodawca nie zaniecha naruszeń, nie usunie naruszeń lub nie udzieli wyjaśnień, Usługodawca będzie uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług wobec Pracodawcy.  

7. Rozwiązanie przez Usługodawcę Umowy o Świadczenie Usług nie ogranicza Usługobiorcy w zakresie jego uprawnień do dochodzenia naprawienia szkody będącej skutkiem działania Usługobiorcy bądź podjęcia innych działań przewidzianych przepisami prawa. 

8. W przypadku trwałego zaprzestania świadczenia Usług w ramach Platformy umotywowanego obiektywnymi względami, Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w drodze wypowiedzenia, za okresem wypowiedzenia nie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni. 

9. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług jest przesyłane przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji jako Login Usługobiorcy. 


SEKCJA II – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW


§ 8.

REKLAMACJE USŁUG


1. Kandydat ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług w każdym czasie, w szczególności w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania przez Usługodawcę Usług. 

2. Kandydat może zgłosić do Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego Usług w szczególności: 

a. na adres: Świat Pracy sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203;

b. za pośrednictwem dostępnego na Platformie formularza kontaktowego; 

c. na adres poczty elektronicznej: biuro[at]swiatpracy.pl 

3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, Kandydat jest proszony o wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Kandydata zgłaszającego reklamację. 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Kandydata. W przypadkach wymagających szczegółowej weryfikacji i podania przez Kandydata dodatkowych danych, okres rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu, o czym Kandydat zostanie poinformowany – w takim przypadku reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie maksymalnie 30 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Kandydata. 


SEKCJA III – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRACODAWCY

 

§ 9.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE ODPŁATNYCH USŁUG DLA PRACODAWCÓW

OGŁOSZENIE I DODATKI DO OGŁOSZEŃ


1. Umowa o Świadczenie Usług dotycząca Ogłoszenia jest zawierana z chwilą wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługodawcy (środka komunikacji elektronicznej) oświadczenia Pracodawcy o dodaniu oferty pracy po kliknięciu przez Pracodawcę przycisku DODAJ OGŁOSZENIE.

2. Usługobiorca ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas korzystania z Usługi w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.  

3. W celu złożenia Zamówienia Ogłoszenia Pracodawca wypełnia Formularz dodaj ofertę pracy podając dane Pracodawcy (w tym obligatoryjnie nazwę, email, obszar działalności, wybór rodzaju Ogłoszenia, tytuł oferty, stanowisko, termin początkowy wyświetlania Ogłoszenia, dane kontaktowe, w tym imię, nazwisko, email, numer telefonu oraz dane do faktury).

4. W toku składania Zamówienia Ogłoszenia Pracodawca może dodatkowo wybrać Dodatki do Ogłoszeń.

5. Usługodawca po publikacji Ogłoszenia może poddać weryfikacji Treść Ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę naruszenia przepisów prawa (m.in. udostępnienie treści bezprawnych), postanowień Regulamin, zasad współżycia społecznego czy zwyczajów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie przez Pracodawcę istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług dotyczących Ogłoszenia następuje w drodze umieszczenia treści Regulaminu zaakceptowanego przez Pracodawcę w ramach Konta, do którego Pracodawca ma dostęp w każdym czasie. 

7. Umowa o Świadczenie Usług dotycząca Ogłoszenia oraz Dodatków do Ogłoszeń jest zawierana w języku polskim, na czas oznaczony wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu.§ 10.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE ODPŁATNYCH USŁUG DLA PRACODAWCÓW


1. W przypadku wystąpienia ważnych powodów rozumianych w szczególności jako: 

a. rażące naruszenie przez Pracodawcę postanowień Regulaminu; 

b. podjęcie przez Pracodawcę celowych działań na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców; 

c. powzięcie przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści dostarczonej przez danego Pracodawcę lub związanej z nimi działalności danego Pracodawcy; 

d. brak uiszczenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez Usługodawcę Usług w terminie wskazanym przez Usługodawcę;

Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia Konta Pracodawcy tj. Usługobiorcy niebędącego konsumentem i wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia. 

2. W przypadku Pracodawcy, tj. Usługobiorcy niebędącego konsumentem, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy o Świadczenia Usług, bez uprzedniego zawieszenia świadczenia Usług (zablokowania Konta), w przypadku uporczywego naruszania przez takiego Pracodawcę postanowień Regulaminu. 

3. Rozwiązanie przez Usługodawcę Umowy o Świadczenie Usług nie ogranicza Pracodawcy w zakresie jego uprawnień do dochodzenia naprawienia szkody będącej skutkiem działania Usługodawcy bądź podjęcia innych działań przewidzianych przepisami prawa. 

4. W przypadku trwałego zaprzestania świadczenia Usług w ramach Platformy umotywowanego obiektywnymi względami, Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w drodze wypowiedzenia, za okresem wypowiedzenia nie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług jest przesyłane przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji jako Login Pracodawcy. 


§ 11.

REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DLA PRACODAWCÓW


1. Usługodawca i Pracodawca zawierający Umowę o Świadczenie Usług postanawiają zmodyfikować zasady odpowiedzialności Usługodawcy w sposób wskazany poniżej. 

2. Reklamacja powinna być zgłoszona przez Pracodawcę pisemnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia. 

3. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby wnikliwie rozpatrzyć każde zgłoszenie reklamacyjne Pracodawcy. 

4. Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne utracone korzyści Pracodawcy.


§ 12.

CZĘŚCIOWE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY WOBEC PRACODAWCÓW


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Pracodawcy tj. Usługobiorcy niebędącego konsumentem, za niżej wymienione okoliczności:

a. czasowe zaprzestanie świadczenia Usług ze względu na czynności techniczne lub związane z konserwacją Platformy,

b. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z Usługami,

c. odmowy świadczenia Usług jeśli Pracodawca narusza Regulamin,

d. zmiany świadczonych Usług oraz modyfikacji działania Platformy, poprzez zmianę Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Pracodawcy oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Platformą, z tytułu których Pracodawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.SEKCJA IV –  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 13.

ZMIANA REGULAMINU


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2017 r. i jest udostępniany Usługobiorcy nieodpłatnie, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy, pod adresem URL http://swiatpracy.pl/page?name=Regulamin.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usług wpływająca na zasady świadczenia Usług lub prawa i obowiązki Usługodawcy / Usługobiorcy określone w Umowie o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą; 

b. konieczność dostosowania działalności Usługodawcę do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: 

decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej lub 

orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy

wpływająca na zasady świadczenia Usług lub prawa i obowiązki Usługodawcy / Usługobiorcy określone w Umowie o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;

c. zmiana sposobu świadczenia Usług przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (np. aktualizacja Wymagań Technicznych); 

d. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług; 

e. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych danych Usługodawcę określonych w § 1 pkt 15 Regulaminu. 

3. Ważne przyczyny, o których mowa w ust. 2 powyżej w stosunku do Kandydatów stanowią katalog zamknięty. 

4. Ważne przyczyny, o których mowa w ust. 2 powyżej w stosunku do Pracodawców stanowią wyłącznie przykładowe okoliczności, w przypadku których ziszczenia się Usługodawca może zmienić Regulamin. Usługodawca może w każdym czasie i z dowolnych przyczyn zmienić wobec Pracodawców Regulamin w zakresie w jakim dotyczy on Usług świadczonych wyłącznie na rzecz Pracodawców. 

5. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę będącego Kandydatem o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. 

6. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. 

7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronie internetowej http://swiatpracy.pl oraz poinformuje Usługobiorcę o takiej zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w ramach rejestracji i założenia Konta.§ 14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Prawem właściwym dla stosowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonywania Umowy o Świadczenie Usług jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Pracodawcą, który nie jest konsumentem, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 

3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Kandydata będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Kandydatem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Konto na Platformie


Konto przez które Usługobiorca wprowadza i przechowuje swoje dane oraz korzysta z wybranych przez siebie funkcjonalności Platformy. Za pomocą konta Kandydat może w szczególności aplikować na wybrane oferty pracy, a Pracodawca umieszczać ogłoszenia i odbierać składane aplikacje Kandydatów. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony.


2. Ogłoszenie mini


Usługodawca na Zamówienie Pracodawcy udostępnia Ogłoszenie, które jest wyświetlane przez czas określony 20 dni bezpośrednio następujących po sobie. Ogłoszenie opatrzone jest logo Pracodawcy. Ogłoszenie mini obejmuje publikację w trzech województwach i w jednej kategorii.


3. Ogłoszenie maxi


Usługodawca na Zamówienie Pracodawcy udostępnia Ogłoszenie, które jest wyświetlane przez czas określony 30 dni bezpośrednio następujących po sobie. Ogłoszenie opatrzone jest logo Pracodawcy. Ogłoszenie maxi obejmuje publikację we wszystkich województwach i w trzech kategoriach. Istnieje możliwość wgrania ogłoszenia na indywidualnym szablonie. Ogłoszenie maxi obejmuje jedno podbicie oferty.


4. Dodatki do ogłoszeń


Usługa mająca na celu podniesienie konkurencyjności Ogłoszeń. Usługodawca za dodatkową opłatą uiszczoną przez Pracodawcę, wyróżnia Ogłoszenie. Ogłoszenia mogą zostać oznaczone jako:

a. oferta tygodnia, która wyróżnia Ogłoszenie poprzez oznaczenie za pomocą określenia „Oferta tygodnia” widoczna przez 7 bezpośrednio następujących po sobie dni kalendarzowych począwszy od dnia zaznaczenia odpowiedniego przycisku DODAJ OGŁOSZENIE;

b. odświeżenie, które zamieszcza jednorazowo Ogłoszenie na szczyt listy Ogłoszeń;

c. super oferta, która wyróżnia Ogłoszenie poprzez oznaczenie za pomocą określenia „Super oferta” widocznego na Platformie przez 2 tygodnie począwszy od dnia zaznaczenia odpowiedniego przycisku DODAJ OGŁOSZENIE;

d. logotyp na liście, polegające na zamieszczeniu w Ogłoszeniu logo Pracodawcy na czas 20 lub 30 dni w zależności od wyboru (Ogłoszenie mini/Ogłoszenie maxi).


5. Aplikowanie na Ogłoszenie


Usługa za pomocą której Kandydat może odpowiedzieć Pracodawcy na zamieszczone przez niego zaproszenie do zawarcia umowy o pracę poprzez naciśnięcie przycisku APLIKUJ TERAZ. Następnie Kandydat zostanie odesłany na stronę zawierającą formularz, w którym Kandydat wypełnia pola imię, nazwisko, adres mailowy, dołącza załącznik (cv/list motywacyjny). 


6. Newsletter

Usługa dostarczania przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowej dotyczącej w szczególności Platformy lub Usług. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony.


7. Obserwowane oferty

Usługa oznaczenia przez Kandydata Ogłoszeń jako obserwowane, która umożliwia bezpośrednie przeglądanie Ogłoszeń z poziomu Konta. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY


W celu prawidłowego korzystania z Platformy za pośrednictwem witryny http://swiatpracy.pl wymagane jest: 


dostęp do komputera lub innego urządzenia połączonego z siecią Internet; 

zainstalowana jedna z następujących przeglądarek sieciowych: FireFox w wersji 47.0.1, 48.0.1. lub wyższej, Google Chrome w wersji 53.0.2785, 54.0.2810.2 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11+ lub wyższej, Safari w wersji 7+ lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 12.0., 13.0., lub wyższej; 

dostęp do klawiatury bądź innego urządzenia wskazującego, umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Treści zamieszczane w portalu Światpracy.pl chronione są prawem autorskim. Korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za zgodą Światpracy.pl sp. z o. o. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z materiałów zamieszczonych w dziale „Centrum Prasowe” portalu Światpracy.pl. Korzystanie z tekstów i innych utworów (dalej: Materiały) zamieszczonych w dziale „Centrum Prasowe”, tj. w szczególności ich rozpowszechnianie w druku i w internecie, wymaga jednoznacznej zgody Światpracy sp. z o. o. Zgoda udzielana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, a prośby o nią należy przesyłać pod adres wspolpraca[at]swiatpracy.pl.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.

Nasz przedstawiciel odpowie na nią w najbliższym czasie.

Pozdrawiamy Zespół Światpracy.pl"